Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.001
Tháng 11 : 328.677
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện công văn số 3826/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 13/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc hưởng ứng Cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường) năm 2023 (Công văn gửi kèm);

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm đề nghị các trường tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trên tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia và đạt kết quả tốt (có thể lệ đi kèm)

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch công tác tháng 10/2023 - Năm học: 2023 - 2024 cấp THCS

Ngày ban hành:
29/09/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 3096/SGDĐT-GDT:H ngày 25/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 cấp Trung học cơ sở (THCS); Thực hiện Hướng dẫn số 214/HD-PGDĐT ngày 05/9/2023 của Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 cấp THCS, Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch khảo sát chọn đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học lớp 9 năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
19/09/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 780/KH-BGDĐT ngày 19/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2023; Quyết định số 2522/QĐ-BGDĐT ngày 31/08/2023 của Bộ GDĐT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2023 (SV_STARTUP-2023);

Thực hiện công văn số 3281/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 11/09/2023 của Sở GDĐT Hà Nội;

Phòng GDĐT đề nghị các trường Trung học cơ sở(THCS) thuộc quận thực hiện nội dung sau:

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
19/09/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục; Công văn số 3972/BGDĐT-TTr ngày 07/8/2023 của Bộ Giaos dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thực hiện Công văn số 3289/SGDĐT-TTr ngày 12/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn kiểm tra năm học 2023-2024; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm triển khai công tác kiểm tra năm học 2023-2024 như sau:

Ngày ban hành:
15/09/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục; Công văn số 3972/BGDĐT-TTr ngày 07/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các ngành học, bậc học; Công văn số 3290/SGDĐT-TTr ngày 12/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024. Để đảm bảo sự thống nhất trong công tác kiểm tra nội bộ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024 như sau:

Ngày ban hành:
15/09/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Những năm qua, công tác Bảo hiểm Y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, đúng theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và các biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. 

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND quận về công tác An toàn thực phẩm năm 2023; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND quận thực hiện Chỉ thị số 17/CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; nhằm tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học, UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP), truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
11/09/2023
Ngày hiệu lực:
11/09/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành GDĐT; Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UNBD thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UNBD thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với GDMN, GDPT và GDTX trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 3096/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2023 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 cấp Trung học cơ sở (THCS);

Phòng GDĐT quận Hoàn KIếm hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 cấp THCS, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
05/09/2023
Ngày hiệu lực:
05/09/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 3241/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc định hướng hoạt động chuyên môn cấp Trung học cơ sở năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Hướng dẫn số 214/HD-PGDĐT ngày 05/09/2023 của Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 cấp THCS;

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm hướng dẫn định hướng hoạt động chuyên môn các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (có hướng dẫn kèm theo).

Phòng GDĐT quận đề nghị Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Nguyễn Văn Tố; Hiệu trưởng các trường THCS thuộc quận chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc định hướng hoạt động chuyên môn cấp THCS thuộc quận chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc định hướng hoạt động chuyên môn cấp THCS năm học 2023 - 2024. Mọi phát sinh, vướng mắc (nếu có) thông tin về Phòng GDĐT qua đ/c Nguyễn Khánh Hoa - Tổ trưởng Tổ THCS để kịp thời giải quyết./.

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
07/09/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới