Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.001
Tháng 11 : 328.677

Thực hiện công văn số 2815/UBND-KGVX ngày 31/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; Ban chỉ đạo CSSKBĐ quận yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, UBND và Ban chỉ đạo CSSKBĐ 18 phường khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
10/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Công văn số 2185/UBND-NC ngày 14/7/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện quy định hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2751/SNV-XDCQ ngày 20/9/2023 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn quy trình ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về việc ủy quyền ký hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp và UBND 18 phường trực thuộc UBND quận; UBND quận Hoàn Kiếm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc quận triển khai thực hiện quy trình ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 242 /KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND Thành phố về Thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023, UBND quận thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2023 với các nội dung như sau:

Ngày ban hành:
11/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 12/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023;

Thực hiện Công văn số 3586/SGDĐT-VP ngày 02/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND quận Hoàn Kiếm về hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2023.

Phòng GDĐT Hoàn Kiếm hướng dẫn các trường học thuộc quận tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 như sau: 

Ngày ban hành:
11/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục; Công văn số 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về Công tác pháp chế;

Thực hiện Công văn số 3582/SGDĐT-VP ngày 02/10/2023 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023-2024;

Phòng GDĐT Hoàn Kiếm hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023-2024 như sau: 

Ngày ban hành:
11/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/08/2022
Ngày hiệu lực:
29/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/06/2022
Ngày hiệu lực:
06/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/06/2022
Ngày hiệu lực:
06/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới