Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50.001
Tháng 11 : 328.677

Thực hiện công văn số 2815/UBND-KGVX ngày 31/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; Ban chỉ đạo CSSKBĐ quận yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, UBND và Ban chỉ đạo CSSKBĐ 18 phường khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
10/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Công văn số 2185/UBND-NC ngày 14/7/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện quy định hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2751/SNV-XDCQ ngày 20/9/2023 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn quy trình ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về việc ủy quyền ký hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp và UBND 18 phường trực thuộc UBND quận; UBND quận Hoàn Kiếm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc quận triển khai thực hiện quy trình ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 242 /KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND Thành phố về Thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023, UBND quận thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2023 với các nội dung như sau:

Ngày ban hành:
11/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 6029/BYT-DP ngày 21/9/2023 của Bộ Y tế, Công văn số 3196/UBND-KGVX ngày 03/10/2023 của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 4498/SYT-NVY ngày 02/10/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc tăng cường phòng, chống đau mắt đỏ, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành quận, UBND các phường thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
09/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hướng dẫn số 4567/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 24/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023-2024; Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thực hiện Công văn số 3360/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 15/9/2023 của Sờ GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2023-2024; Phòng GDĐT Hoàn Kiếm hướng dẫn các trường học thuộc quận thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 6029/BYT-DP ngày 21/9/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ (văn bản kèm theo). Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
03/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2023; Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ v việc phê duyệt đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2030; Quyết định số 02/QĐ-Tg ngày 05/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định v công tác y tế trường học; Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp;  Công văn số 4357/BGDĐT-GDTC ngay 24/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố triển khai Kế hoạch số 73-KH/TU của Thành uy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới", Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030; Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ Đô, Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Kế hoạch công tác Y tế trường học năm học 2023 - 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024; Thực hiện Công văn số 3449/SGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2023 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024. Phòng GDĐT Hoàn Kiếm hướng dẫn các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc quận thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kễ hoạch số 163/KH-UBND ngày 02/6/2023 của UBND Thành phố về việc triển khai Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2023; Công văn số 285/ATGT-BTC ngày 13/9/2023 của Ban Tổ chức Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm và thi viết "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023; Thực hiện Công văn số 3460/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 22/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm và thi viết "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023; Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm đề nghị các nhà trường tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia Cuộc thi cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới